Opieka paliatywna dla poważnie chorych ad 6

Po pierwsze, liczba specjalistów zajmujących się opieką paliatywną jest znacznie mniejsza niż to, co jest konieczne do obsługi potrzebującej ludności. W badaniu z 2010 r. Oszacowano, że potrzeba 6000 do 18 000 dodatkowych lekarzy, aby zaspokoić obecne zapotrzebowanie w samej placówce stacjonarnej50. Podobne niedobory są również oczekiwane w innych dziedzinach. Zapotrzebowanie na rozbudowę usług opieki paliatywnej w nowych placówkach opiekuńczych, które zostały stworzone przez zachęty w ramach ACA i Wspólnej Komisji Advanced Certification for Palliative Care, jak opisano powyżej, dodatkowo obciąża ograniczoną liczbę pracowników opieki paliatywnej na poziomie specjalistycznym. Continue reading „Opieka paliatywna dla poważnie chorych ad 6”

Globalne zdrowie i prawo ad 8

Globalne strategie często podkreślają przewagi komparatywne WHO, takie jak zdolność do wykorzystania swoich mocnych stron poprzez partnerstwo i koordynację. Prawo WHO miękkie – globalne plany działań Propozycje, które określają konkretne kroki lub działania, aby strategia odniosła sukces – na przykład Globalny plan działań na rzecz zapobiegania i kontroli chorób niezakaźnych, 2013-2020. Plany globalne często określają szczegółowe zadania, horyzonty czasowe i zasoby. Prawo WHO miękkie – wytyczne Zasady lub metody praktyki zawodowej zatwierdzone przez Komitet ds. Przeglądu Wytycznych i zaprojektowane w celu promowania opartych na faktach polityk zdrowotnych lub interwencji klinicznych – na przykład wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pacjentów. Continue reading „Globalne zdrowie i prawo ad 8”

Globalne zdrowie i prawo ad 6

W miarę pojawiania się nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym integralność i efektywne funkcjonowanie WHO staje się coraz ważniejsze. WHO jednak boryka się z niewielką grupą darczyńców, którzy wnoszą około 80% całkowitego budżetu37. Terminem tego rodzaju finansowania jest pomoc wielobazowa – przeznaczenie przez darczyńców funduszy pozarządowych dla określonych sektorów, chorób lub regiony za pośrednictwem wielostronnych agencji38. Ponieważ kierownictwo WHO nie jest w stanie kontrolować większości swojego budżetu, te uzgodnienia dotyczące pomocy zagrażają postrzeganej niezależności i normatywnemu wpływowi WHO. Finansowanie jest nierozerwalnie związane z wyzwaniem budowania zdolności do wypełniania obowiązków wynikających z globalnego prawa zdrowotnego. Continue reading „Globalne zdrowie i prawo ad 6”

Globalne skutki palenia, rezygnacji i opodatkowania wyrobów tytoniowych ad 6

Dziś stosunek byłych palaczy do obecnych palaczy we Francji komfortowo przekracza średnią europejską.28,35 W podobnym okresie Republika Południowej Afryki potroiła również cenę skorygowanej o inflację ceny papierosów, zmniejszyła o połowę konsumpcję papierosów i podwoiła przychody z tytoniu45. Dodatkowe dochody mogą być wykorzystane do finansowania programów kontroli tytoniu lub szerszych wysiłków na rzecz zdrowia; znaczna część dochodów z podwyższenia podatku amerykańskiego z 2009 r. o 53 centy za opakowanie 20 papierosów została przeznaczona na rozszerzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci46. Inne skuteczne interwencje
Chociaż reklamy wyrobów tytoniowych są zakazane w całej Unii Europejskiej, Chinach i niektórych innych krajach, papierosy nadal należą do najlepiej reklamowanych i promowanych produktów na świecie, a wydatki na marketing tytoniowy sięgają 8,6 mld USD rocznie w samych Stanach Zjednoczonych47. W 2011 r. Continue reading „Globalne skutki palenia, rezygnacji i opodatkowania wyrobów tytoniowych ad 6”