Epidemiologia zakażeń ludzkich wirusem ptasiej grypy A (H7N9) w Chinach AD 10

Jednakże pojawienie się mutacji R292K w wirusowej neuraminidazie, która nadaje oporność in vitro na inhibitory neuraminidazy, zostało udokumentowane w wirusach H7N9 podczas lub po leczeniu oseltamiwirem u niektórych pacjentów krytycznie chorych.33,33 Dlatego, aby poinformować o postępowaniu klinicznym, kliniczne potrzebne do zdefiniowania skutecznej terapii zakażenia wirusem H7N9, w tym czynników badawczych i kombinacji leczenia przeciwwirusowego. Chociaż źródła zakażenia wirusem H7N9 u pacjentów z potwierdzonymi przypadkami, którzy byli narażeni na zwierzęta, nie można zweryfikować bez obszernego badania H7N9 zwierząt, podejrzewamy, że może to być zakażony drób. Wirus H7N9 jest wirusem o niskiej chorobotwórczości ptasiej grypy typu A i nie powoduje rozpoznawalnej choroby ani śmierci u drobiu; dlatego tylko badania laboratoryjne mogą identyfikować infekcje drobiu. Wśród przypadków, dla których dostępne są dane, 82% wystąpiło u pacjentów, którzy mieli kontakt z żywymi zwierzętami, takimi jak drób lub trzoda chlewna, w tym podczas wizyt na żywych rynkach zwierzęcych. Continue reading „Epidemiologia zakażeń ludzkich wirusem ptasiej grypy A (H7N9) w Chinach AD 10”

Dwufazowe próby bapineuzumabu w łagodnej i umiarkowanej chorobie Alzheimera AD 6

Analizy statystyczne zmiany w PIB-PET SUVR i całce granicy objętościowej mózgu i objętości wykonano za pomocą modelu mieszanego dla powtarzających się miar podobnych do tych stosowanych w analizie klinicznych punktów końcowych; zmiana stężenia fosfo-tau w tygodniu 71 została zanalizowana za pomocą analizy kowariancji (więcej szczegółów znajduje się w sekcji 3 Dodatku uzupełniającego). W badaniu nieinwazyjnym wcześniej określona pierwotna analiza PIB-PET i stężenia fosfo-tau w płynie mózgowo-rdzeniowym (ale nie całka przesunięcia granicy objętości mózgu i objętości) była porównaniem grupy placebo z połączonymi grupami bapineuzumabu. Przeprowadzono również wstępne analizy skuteczności eksploracyjnej, zgodnie z indywidualnymi grupami dawek (patrz punkt 4 w Dodatku uzupełniającym). Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2. Continue reading „Dwufazowe próby bapineuzumabu w łagodnej i umiarkowanej chorobie Alzheimera AD 6”

Dwufazowe próby bapineuzumabu w łagodnej i umiarkowanej chorobie Alzheimera AD 5

Populacja w badaniu PET obejmowała uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku, miała skan, który był dodatni dla amyloidu na początku badania (zdefiniowany jako SUVR .1,35) i był poddany co najmniej jednej ocenie PET po linii podstawowej. Populacja w badaniu substytucyjnym oceniającym stężenia fosfo-tau płynu mózgowo-rdzeniowego obejmowała uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i zostali poddani pomiarowi fosfo-tau płynu mózgowo-rdzeniowego na początku badania i co najmniej raz w 52. tygodniu lub po tygodniu. Populacja w badaniu substytucyjnym ocena całkowitej objętości mózgu obejmowała uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i przebadali objętościowe MRI na początku badania i co najmniej raz po linii bazowej. Continue reading „Dwufazowe próby bapineuzumabu w łagodnej i umiarkowanej chorobie Alzheimera AD 5”

Dwufazowe próby bapineuzumabu w łagodnej i umiarkowanej chorobie Alzheimera AD 10

Jeden pacjent z grupy placebo w każdym badaniu został zidentyfikowany jako mający nieprawidłowości w obrazowaniu związane z amyloidem z wysiękiem lub obrzękiem (0,2%). Ta nieprawidłowość miała tendencję do występowania na początku leczenia bapineuzumabem (najczęściej występujące pomiędzy pierwszą a trzecią infuzją). Łącznie 84,5% nosicieli i 64,3%, 83,9% i 45,0% nienośnych w grupach 0,5 mg / kg, 1,0 mg / kg i 2,0 mg / kg zostało odpowiednio bezobjawowe dla tej nieprawidłowości. Ponadto dokonano retrospektywnej centralnej oceny nieprawidłowości w obrazowaniu związanym z amyloidem z wysiękiem lub obrzękiem ze wszystkich skanów badań MRI, a w wyniku tej analizy zidentyfikowano większą liczbę przypadków niż wcześniej zidentyfikowano (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Continue reading „Dwufazowe próby bapineuzumabu w łagodnej i umiarkowanej chorobie Alzheimera AD 10”

Dwufazowe próby bapineuzumabu w łagodnej i umiarkowanej chorobie Alzheimera AD 8

W pierwotnej analizie stężenia fosfo-tau w płynie mózgowo-rdzeniowym u osób nie będących nosicielami połączono grupy 0,5 mg / kg i 1,0 mg / kg bapineuzumabu, a różnica w zmniejszeniu stężenia fosfo-tau płynu mózgowo-rdzeniowego między zebrane wyniki i placebo nie były znaczące (P = 0,11) (tabela S3b w dodatkowym dodatku). Pokazane wartości P są nieskorygowane. W badaniu na nośniku analiza PIB-PET obejmowała 75 pacjentów w grupie bapineuzumabu i 40 w grupie placebo; w badaniu bez dodatkowych badań obejmowało 12 pacjentów w grupie bapineuzumabu 0,5 mg na kilogram, 12 w grupie bapineuzumabu 1,0 mg na kilogram i 15 w grupie placebo (ryc. 2 i tabela S3 w Dodatek dodatkowy). Continue reading „Dwufazowe próby bapineuzumabu w łagodnej i umiarkowanej chorobie Alzheimera AD 8”

Globalne skutki palenia, rezygnacji i opodatkowania wyrobów tytoniowych

Na podstawie obecnych wzorców palenia tytoniu, przy średniej światowej wynoszącej około 50% młodych mężczyzn i 10% młodych kobiet, którzy stają się palaczami i stosunkowo niewielu, roczna liczba zgonów związanych z paleniem tytoniu wzrośnie z około 5 milionów w 2010 r. Do ponad 10 milionów kilka dekad stąd, 1-3, gdy młodzi palacze dziś osiągają wiek średni i średni. Wzrost ten jest częściowo spowodowany wzrostem populacji, a częściowo faktem, że w niektórych dużych populacjach pokoleniom, w których niewiele osób paliło znaczną liczbę papierosów przez całe dorosłe życie, następują pokolenia, w których wiele osób tak postępowało. W XX wieku było około 100 milionów zgonów z powodu palenia tytoniu, w większości w krajach rozwiniętych.23 Jeśli obecne tendencje palenia utrzymają się, tytoń zabije w tym stuleciu około miliarda ludzi, głównie w krajach o niskim i średnim dochodzie. Około połowa tych zgonów nastąpi przed 70 rokiem życia.1-4 Światowe Zgromadzenie Zdrowia w 2013 r. Continue reading „Globalne skutki palenia, rezygnacji i opodatkowania wyrobów tytoniowych”

Globalne zdrowie i prawo ad 7

To dzięki ustawom można ustanawiać normy, koordynować skoordynowane działania i zapewnić dobre zarządzanie, w tym zarządzanie, przejrzystość, uczestnictwo i rozliczalność. Globalne prawo w zakresie zdrowia, pomimo swoich ograniczeń, ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia globalnego zdrowia dzięki sprawiedliwości. Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Od O Neill Institute for National and Global Health Law, Georgetown University Law Center oraz World Health Organization (WHO) Centrum współpracy w zakresie zdrowia publicznego i praw człowieka, Waszyngton, DC (LOG); oraz WHO Collaborating Center for Population Health Research and Training, University of Edinburgh, Edinburgh oraz Blavatnik School of Government, University of Oxford, Oxford – oba w Wielkiej Brytanii (DS).
Prośby o przedruk do Dr. Continue reading „Globalne zdrowie i prawo ad 7”

Globalne zdrowie i prawo czesc 4

Umowa zawiera standardowe umowy dotyczące transferu materiałów pomiędzy WHO a firmami biotechnologicznymi lub uniwersytetami. Kiedy takie umowy są podpisywane, tworzą obowiązki umowne w celu zapewnienia określonych korzyści w zamian za dostęp do materiałów biologicznych. Odbiorcy takich materiałów podejmują zobowiązania pieniężne i rzeczowe, w tym zobowiązania do przekazania szczepionek do zapasów WHO, oferowania produktów po przystępnych cenach oraz udostępniania praw własności intelektualnej. Dzielenie się korzyściami postępu naukowego jest istotnym aspektem globalnego bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jednak kontrowersje dotyczące własności intelektualnej związane z nowym koronawirusem wywołującym zespół oddechowy na Bliskim Wschodzie (MERS) przypominają społeczności międzynarodowej, że Ramy PIP mają zastosowanie wyłącznie do grypy pandemicznej, bez umowy WHO dotyczącej wynegocjowania innych pojawiających się chorób.25 Międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka
Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia głosi: Korzystanie z najwyższych osiągalnych standardów zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka 10. Continue reading „Globalne zdrowie i prawo czesc 4”

Opieka paliatywna dla poważnie chorych

Opieka paliatywna to interdyscyplinarna specjalizacja ukierunkowana na poprawę jakości życia osób z poważną chorobą i ich rodzin. W ciągu ostatniej dekady dziedzina ta uległa znacznemu wzrostowi i zmianom, w tym rozszerzonej bazie danych, nowym modelom świadczenia opieki, innowacyjnym mechanizmom płatności oraz rosnącej świadomości publicznej i profesjonalnej. Podstawowe pojęcia
W Stanach Zjednoczonych i coraz częściej w większości krajów opieka paliatywna i hospicja mają wyraźne znaczenie. Opieka paliatywna to opieka interdyscyplinarna (medycyna, pielęgniarstwo, praca socjalna, duszpasterstwo i inne specjalności, w stosownych przypadkach), która koncentruje się na poprawie jakości życia osób w każdym wieku żyjących z poważną chorobą i dla ich rodzin. inne symptomy, a także cierpienie psychiczne i duchowe, poprzez wykorzystanie zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych do ustalenia celów opieki i pomoc w dopasowaniu terapii do tych zindywidualizowanych celów, a także poprzez zapewnienie wyrafinowanej koordynacji opieki, opieka paliatywna zapewnia dodatkową warstwę wsparcia pacjentom, ich bliskim, i leczenie klinicystów. Continue reading „Opieka paliatywna dla poważnie chorych”

Addiction Psychiatry: Aktualna diagnoza i leczenie ad

To nie pasuje do mojego doświadczenia lub interpretacji literatury. Niemniej jednak, zakładając, że pacjenci uzależnieni lub alkoholiczni mają niewiele poważnych stanów psychopatologicznych, Miller zaleca, aby potrzebowali pewnego poziomu lęku i depresji ( bez bólu, bez wzmocnienia ). Zgadzam się, że niektóre lęki i wyrzuty sumienia są ważne, a może nawet decydujące dla uzdrowienia. Lecz utrzymujące się ciężkie zaburzenie depresyjne, zaburzenie lękowe i inne niepsychotyczne stany mogą wymagać farmakoterapii, psychoterapii lub obu z nich dla pomyślnego wyniku. Miller bierze kilka ruchów w teorii samoleczenia uzależnienia. Continue reading „Addiction Psychiatry: Aktualna diagnoza i leczenie ad”