Dwufazowe próby bapineuzumabu w łagodnej i umiarkowanej chorobie Alzheimera AD 9

Wolumetryczny MRI
W badaniu dotyczącym nośników wolumetryczna analiza MRI obejmowała 352 pacjentów w grupie bapineuzumabu i 238 w grupie placebo; w badaniu nie-prowadniczym w tej analizie było 169 pacjentów w grupie bapineuzumabu 0,5 mg na kilogram, 146 w grupie bapineuzumabu 1,0 mg na kilogram i 244 w grupie placebo (ryc. 2 i tabela S3 w badaniu Dodatek dodatkowy). Wśród nosicieli nie stwierdzono istotnej różnicy w rocznej szybkości utraty objętości mózgu między grupą bapineuzumabu i grupą placebo (odpowiednio 19,9 . 0,50 ml na rok i 18,7 . 0,59 ml na rok, różnica między grupami 1,2 ml na rok; P = 0,13). Podobnie, nie zaobserwowano znaczących różnic między grupami bez obciążenia: 17,5 . 0,61 ml na rok w grupie placebo, w porównaniu z 17,2 . 0,73 ml na rok w grupie 0,5 mg / kg bapineuzumabu (różnica zmian, bapineuzumab minus placebo, -0,3 ml na rok, P = 0,73) i 19,0 . 0,79 ml na rok w grupie 1,0 mg na kilogram (różnica zmian, bapineuzumab minus placebo, 1,5 ml na rok, P = 0,13).
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Zarówno w badaniach na nosicielstwo, jak i bez pasażowania częstość występowania zdarzeń niepożądanych występujących podczas okresu badania była podobna w grupach otrzymujących placebo i bapineuzumab. W badaniu z udziałem nosicieli 92,6% pacjentów w grupie bapineuzumabu i 88,8% pacjentów w grupie placebo miało zdarzenie niepożądane; w badaniu nie-prowadniczym: 88,7%, 88,8% i 90,8% pacjentów w grupie odpowiednio 0,5 mg / kg, 1,0 mg / kg i 2,0 mg / kg bapineuzumabu i 88,7% % pacjentów w grupie placebo miało zdarzenie niepożądane. Zdarzenia niepożądane występujące u więcej niż 10% pacjentów w dowolnej grupie przedstawiono w Tabeli 3, a te występujące w ponad 5% w dowolnej grupie przedstawiono w Tabeli S4 w Dodatku Uzupełniającym; wszystkie poważne zdarzenia niepożądane przedstawiono w tabeli S6 w dodatkowym dodatku. Zarówno w badaniach na nosicielstwo, jak i bez pasażowania, najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi w populacji bezpieczeństwa były zaburzenia obrazowania związane z amyloidem związane z wysiękiem lub obrzękiem; ta nieprawidłowość została stwierdzona, z wykorzystaniem MRI wykonanego w trakcie badania, u 103 z 673 nosicieli, którzy otrzymali bapineuzumab (15,3%), w tym 58 z 508 heteroobligacji APOE.4 (11,4%) i 45 z 165 homoobciał APOE.4 (27,3%). W badaniu nienowotworowym nieprawidłowości w obrazowaniu związane z amyloidem związane z wysiękiem lub obrzękiem zostały zidentyfikowane u 14 z 337 pacjentów w grupie 0,5 mg / kg bapineuzumabu (4,2%), 31 z 329 pacjentów w 1,0 mg na -kilogram (9,4%) i 20 ze 141 pacjentów w grupie 2,0 mg na kilogram (14,2%) (ryc.
[hasła pokrewne: osteopata poznań, choroby krwi objawy, proteza szkieletowa cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby krwi objawy osteopata poznań proteza szkieletowa cennik