Dwufazowe próby bapineuzumabu w łagodnej i umiarkowanej chorobie Alzheimera AD 5

Populacja w badaniu PET obejmowała uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku, miała skan, który był dodatni dla amyloidu na początku badania (zdefiniowany jako SUVR .1,35) i był poddany co najmniej jednej ocenie PET po linii podstawowej. Populacja w badaniu substytucyjnym oceniającym stężenia fosfo-tau płynu mózgowo-rdzeniowego obejmowała uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i zostali poddani pomiarowi fosfo-tau płynu mózgowo-rdzeniowego na początku badania i co najmniej raz w 52. tygodniu lub po tygodniu. Populacja w badaniu substytucyjnym ocena całkowitej objętości mózgu obejmowała uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i przebadali objętościowe MRI na początku badania i co najmniej raz po linii bazowej. Monitorowanie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo oceniano za pomocą zgłoszeń zdarzeń niepożądanych, klinicznych badań laboratoryjnych (hematologicznych i testów chemicznych w surowicy i analizy moczu), oceny parametrów życiowych, badań fizykalnych i neurologicznych, elektrokardiografii i MRI mózgu, z ocenami skanu ocenianymi zarówno lokalnie, jak i przez centralnego neuroradiologa. . Oceny MRI udokumentowały anomalie obrazowe związane z amyloidem z wysiękiem lub obrzękiem.12 Niezależny, zewnętrzny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, którego członkowie byli świadomi zadań badawczych, dokonał przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa.
Analiza statystyczna
Rozmiary próbek zostały obliczone w taki sposób, aby badanie miało 90% mocy, przy użyciu dwustronnego testu i poziomu alfa 0,05, w celu wykrycia następujących różnic pomiędzy grupami bapineuzumabu i grupami placebo: w badaniu na nośniku, 2,21 jednostki na ADAS-cog11 i 5,39 jednostki na DAD; oraz w badaniu noncarrier, 2,65 jednostek na jednostkach ADAS-cog11 i 6.56 na DAD.
Pierwotne analizy oszacowanych różnic między grupami w zmianie klinicznych punktów końcowych od wartości wyjściowej do 78 tygodnia przeprowadzono na danych pochodzących ze zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć. Zmiany w stosunku do wartości wyjściowych w ocenach ADAS-cog11 i DAD oszacowano za pomocą modelu mieszanego w przypadku powtarzanych pomiarów. Model obejmował przypisany badany lek (w badaniu na nośniku, 0,5 mg na kilogram bapineuzumabu i placebo oraz w badaniu nieuwagi, 0,5 mg i 1,0 mg bapineuzumabu na kilogram i placebo), wizytę zaplanowaną (czynnik kategoryczny), interakcje między leczenie i wizyta, wyjściowy wynik w skali ADAS-cog11 lub DAD, interakcja między punktem odniesienia a wizytą, wyjściowy wynik na MMSE (.21 vs. .22), liczba kopii APE .4 (dla badania nośnika), użycie lub niewykorzystanie cholinoesterazy inhibitor lub memantyna w punkcie wyjściowym i wiek w punkcie wyjściowym. Przeprowadziliśmy również wstępne analizy podgrup pod względem wyjściowej nasilenia choroby Alzheimera (łagodnej lub umiarkowanej), sklasyfikowanej na podstawie wyników MMSE (patrz punkt 3 w Dodatku uzupełniającym, dostępny pod adresem).
Związek zaburzeń obrazowania związanego z amyloidem z wysiękiem lub obrzękiem do dawki bapineuzumabu i liczbą alleli APOE .4 zanalizowano za pomocą testu trendu Cochran-Armitage a
[patrz też: profilaktyka odleżyn, choroba banga, proteza szkieletowa cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba banga profilaktyka odleżyn proteza szkieletowa cennik